Har du varit i kontakt med ett arkiv? Då har du träffat oss, vi som gör jobbet med att skapa och sköta Sveriges alla arkiv.

Vi är t ex:

Arkivarien

En arkivarie arbetar med att utreda, vårda, ordna och förteckna arkivbestånd samt att ge råd och service till arkivets användare och besökare. Arkivarien, som har högskoleutbildning (magister- eller masterexamen) i bland annat arkivvetenskap, kan arbeta med allt från att ordna historiska arkiv till att delta i att planera digitala informationssystem. Arkivarien utreder, granskar och bedömer vilka handlingar som ska bevaras i arkiv och vad som är mindre viktig information och kan gallras. Det gäller framförallt att ta vara på information som kan vara värdefull för forskningen nu och i framtiden.

Informationsförvaltare

Informationsförvaltare är en person som aktivt förvaltar informationen på informationsägarens uppdrag.

Registratorn

En registrator är en person vid en myndighet, institution eller företag med uppgift att ta emot och registrera inkommande och utgående handlingar, oftast i ett diarium, samt att anteckna vidtagna åtgärder. Uppgiften kan även omfatta att ge upplysningar och att vårda arkiv.