Den offentliga sektorns arkiv

Arkiv skapas vanligen som ett resultat av en verksamhet. Arkiv som skapas inom den offentliga sektorn i Sverige regleras via arkivlagen samt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Enskilda arkiv skiljer sig från de i offentlig sektor genom att de inte regleras av någon lagstiftning.

Statliga arkiv bevaras långsiktigt av Riksarkivet. Innan arkivhandlingar från en myndighet levereras till Riksarkivet hanteras de dock hos den myndighet där de uppkommer.

Kommuner och landsting, är egna arkivbildare och har egna arkivmyndigheter. Ett sjukhus kan exempelvis vara en stor arkivbildare som levererar arkivhandlingar till det regionala landstingsarkivet. I en kommun är varje nämnd en myndighet som i sin tur levererar arkivhandlingar till arkivmyndigheten som sedan har ansvaret för bevarandet.

De offentliga arkiven – Riksarkivet

Formellt är Riksarkivet en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kulturdepartementet. Myndighetens chef är landets riksarkivarie. Riksarkivet är den statliga arkivmyndigheten men förvarar vid sidan om arkiv från statsförvaltningen också en stor mängd enskilda arkiv.

Riksarkivet i Stockholm

Riksarkivets huvudbyggnad ligger i  Marieberg på Kungsholmen i Stockholm.  I Marieberg finns framför allt äldre handlingar, bland annat arkivet från Kungl. Maj:ts kansli från Gustav Vasas tid och framåt. Vissa mer moderna arkiv finns också, till exempel från statliga utredningar.
Kontakta och besök Marieberg i Stockholm

Andra viktiga arkivförvarande verksamhetsplatser för Riksarkivet i Stockholm är:

 • Arninge
  I Arninge finns framför allt arkiv från yngre centrala myndigheter, t.ex. Skolöverstyrelsen, Statistiska Centralbyrån (SCB) och Byggnadsstyrelsen.
  Kontakta och besök Arninge i Stockholm
 • Krigsarkivet
  På Krigsarkivet finns militära handlingar från slutet av 1500-talet fram till idag, samt stora samlingar av historiska kartor.
  Kontakta och besök Krigsarkivet
 • Slottsarkivet
  Slottsarkivet har arkiven från hovmyndigheterna, de kungliga slotten, Djurgårdsförvaltningen samt andra samlingar som rör kungliga personer.
  Slottsarkivet

Riksarkivets regionala organisation

Regionala och lokala statliga arkiv samt en del enskilda arkiv förvaras av landsarkiven sedan 2010 är en del av Riksarkivet och finns på sju orter i landet.

Vid sidan av ovan nämnda landsarkiv gäller att Stockholms stadsarkiv har landsarkivsfunktion för Stockholms län, att Malmö stadsarkiv har samma roll i Malmö stad och att Värmlandsarkiv fungerar som landsarkiv för Värmlands län.
Kontakta och besök Stockholms stadsarkiv  
Kontakta och besök Malmö stadsarkiv  
Kontakta och besök Värmlandsarkiv

Kommunarkiven

Sverige består av 190 kommuner som var och en ansvarar för sin arkivbildning och bevarandet av sina handlingarna. Den kommunala arkivbildningen i Sverige börjar cirka 1863 och innehåller alla handlingar från alla sorters kommunal verksamhet såsom skola, omsorg, bygg- och miljö, kultur, fritid, socialtjänst och övergripande kommunala beslut. För att komma i kontakt med kommunarkivet vänder du dig till den kommun du söker handlingar om.

Landstingskommunala arkiv

Text kommer.