Arkiv som uppkommer utanför den offentliga sektorn kallas för enskilda arkiv. Dessa arkiv lyder inte under någon lagstiftning, utan skapas och drivs när en organisation bedömer att det behövs.

I Sverige finns i princip ingen lagstiftning som reglerar bevarandet av enskilda arkiv. De handlingar som uppkommer i en förenings eller ett företags verksamhet, och som bedöms vara bevarandevärda, blir dock arkivhandlingar. För att hjälpa föreningar och företag med förvaring, ordnande och tillgängliggörande av arkiv finns regionala och nationella förenings- och näringslivsarkiv. Vissa större organisationer och företag har egna arkiv.

Enskilda arkiv

Här är några exempel på enskilda arkiv.

SAKNAR DU DITT ARKIV? MEJLA oss så lägger vi till! 

 • ArkivCentrum Örebro län                                                                    

  Regionalt näringslivs- och föreningsarkiv som bildades 2007 genom en sammanslagning av Folkrörelsernas arkiv i Örebro län och Örebro läns företagsarkiv, vilka i sin tur bildades 1969 respektive 1985. Drivs i formen ideell förening, men har även ett servicebolag tillsammans med Arkiv Västmanland bland annat för samarbete inom verksamhetsdelen Arkivcentrum Arboga.

 • Arkiv Gävleborg
  Förenings- och företagsarkiv för Gävleborgs län. Startat 1978. Arkivet, som finns samlat i Gävle, är en ideell förening med cirka 600 medlemsorganisationer.
 • Arkiv Sörmland
  Arbetar med att vårda, bevara och tillgängliggöra handlingar från den enskilda sektorn i länet, dvs handlingar från ideella och ekonomiska föreningar, företag, gårdar och fastigheter, byar, press, stiftelser och fonder samt privatpersoner.
 • Arkiv Västmanland                                                                              

  Regionalt näringslivs- och föreningsarkiv. Har i huvudsak två verksamhetsorter – Västerås och Arboga – men arbetar över hela länet med tillgängliggörande och bevarandefrågor utifrån medlemmarnas (föreningar, organisationer, företag, kommuner) uppdrag. Drivs i formen ideell förening, men har även ett servicebolag tillsammans med ArkivCentrum Örebro län bland annat för samarbete inom verksamhetsdelen Arkivcentrum Arboga.

 • Bohusläns föreningsarkiv                                                                                    Politiskt obunden ideell förening och regionalt arkiv med uppgift att arbeta för att handlingar och annan dokumentation med anknytning till föreningslivet i landskapet Bohuslän inventeras, insamlas, förtecknas, vårdas samt att samlingarna tillgängliggörs för allmänhet och forskare.
 • Centrum för Näringslivshistoria
  En ideell förening med företag som medlemmar. Centrum för Näringslivshistoria tar hand om deras företagsarkiv samt andra ägarlösa företagsarkiv. Arbetar även på uppdrag åt företagen med att lyfta fram deras berättelser i bok, tidnings, sajt, film eller poddform.
 • Folkrörelsearkivet Västerbotten
  Ett länsarkiv med uppgift att samla in och förvara handlingar från Västerbottens föreningar och folkrörelser.
 • FSL – Föreningsarkiven i Stockholms län
  FSL har från 1994 till uppgift att främja bevarande och användning av arkiv från föreningslivet i Stockholms län. Någon central depå finns inte, utan modellen innebär att medverka till att kommunarkiven tar ett ansvar för själva förvaringen. Ibland sker detta i samverkan med en lokal arkivförening. Med sitt kansli i Stockholms stadsarkiv arbetar FSL med information, rådgivning, kursverksamhet, Arkivregister Stockholms Län (ASL) och olika slag av medlemsaktiviteter
 • Föreningen Företagens Historia i Uppsala län
  En ideell förening som hjälper företag och organisationer i Uppsala län att bevara och använda sitt historiska källmaterial.
 • Hallands Näringslivsarkiv
  En ideell förening med företag och organisationer som medlemmar i Halland.
 • Näringslivsarkiv i Norrland (NiN)
  En ideell förening med företag och företagsorganisationer som medlemmar och/eller deponenter av arkiv. NiN tar hand om dessa företagsarkiv, men även andra ägarlösa företagsarkiv, några föreningsarkiv med anknytning till företag samt ett fåtal personarkiv. NiN hjälper norrländska företag med förvaring av arkiv, återsökning, historieskrivning och bistår dem i allehanda arkivfrågor.
 • Skånes Arkivförbund
  Ett regionalt arkiv för folkrörelse-, förenings- och lokalhistoria men också ett samarbetsorgan för lokala arkiv i Skåne.
 • Skånes Näringslivsarkiv
  Arbetar med företagsarkiv i region Skåne.

Saknar du ditt arkiv? Mejla lars.lundqvist@dokonria.se