Arkiv uppkommer i alla delar av samhället. För material som är värt att bevaras för efter­värld­en skapas av oss alla, oavsett var vi jobbar eller hur verksamheter bedrivs.

Arkiv kan skapas av en organisations, myndighets, företags, förenings eller persons ordinarie verksamhet. Översiktligt brukas arkiven delas in i två grupper: offentliga och enskilda arkiv.

Offentliga arkiv

De offentliga arkiven regleras av offentlighetslagstiftningen och arkivlagen. För statliga myndigheter är Riksarkivet arkivmyndighet med ansvar att kontrollera att statliga arkiv hanteras och bevaras på rätt sätt. Kommuner och landsting hanterar självständigt sina egna arkiv utifrån samma lagstiftning.

Läs mer om offentliga arkiv

Enskilda arkiv

Enskilda arkiv uppkommer i föreningar, företag och organisationer som är verksamma utanför den offentliga sektorn. Dessa arkiv lyder inte under någon lagstiftning, utan skapas och drivs när en organisation bedömer att det behövs.

Läs mer om de enskilda arkiven

Branschens samarbetsorgan

I organiserad form representeras det svenska arkivväsendet av

Dessa föreningar tillsammans med Riksarkivet driver Arkivens dag, arrangerar Arkivveckan var tredje år och ger ut tidningen Arkiv.